Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages

فعالیت نقاشی

فعالیت نقاشی

برای پیشنهاد دادن موضوع نقاشی در مورد اهداف سوره مبارکه فلق، بهتر است از بچه‌ها بخواهیم یک مشکل را در نظر بگیرند و به جای کشیدن آن، راه حل آن را به تصویر بکشند. علاوه بر این می‌توانند روی کاغذ خطوطی در هم و سیاه بکشند و از بین این خطوط پر پیچ و خم، تصویری پیدا و آن را رنگ کنند. خوب است همزمان با کشیدن نقاشی، صوت سوره را در کلاس پخش کنیم. توجه داریم که بچه‌ها باید بدانند کشیدن این نقاشی به چه سوره‌ای و با چه هدفی انجام می‌گیرد.