اجرای هر سوره در ۶پایه

آموزش سوره در هر پایه

فهم قرآن در دبستان زمینه‌ای برای انس معلم و دانش‌آموزان با سوره‌ها می‌باشد و اجرای فهم قرآن محدود به کلاس قرآن نیست و می‌توان با صرف کمترین وقت نیز سوره‌ها را در همه زنگ‌های هفته جاری کرد. برای اجرای فهم قرآن، هم می‌توان براساس سوره‌های پیشنهاد شده برای هر پایه آموزش داد؛ و هم می‌توان با توجه به شرایط و نیاز کلاس، سوره‌ای را انتخاب نمود و همان را تدریس کرد. در اجرای سوره محور فهم قرآن، هدف تربیتی هر سوره متناسب با شرایط سنی دانش‌آموزان از پایه اول تا ششم ذکر شده است و براساس بالا رفتن میزان رشد آنها، هدف سوره نیز ارتقاء می‌یابد و گام به گام بالاتر می‌رود. هر سوره دارای شش هدف تربیتی است که این شش هدف، گام‌های فهم سوره هستند و ضرورت دارد برای رسیدن به غایت مطرح شده در هر پایه، گام‌های قبلی نیز بیان گردد. هر معلم می‌تواند با توجه به میزان رشد دانش‌آموزان، سوره‌ای را انتخاب نماید و متناسب با سطح کلاس، آن را به بچه‌ها انتقال دهد.

مطالب مرتبط: مشاهده فیلم معرفی طرح

00:00
00:00

آموزش سوره در هر پایه

فهم قرآن در دبستان زمینه‌ای برای انس معلم و دانش‌آموزان با سوره‌ها می‌باشد و اجرای فهم قرآن محدود به کلاس قرآن نیست و می‌توان با صرف کمترین وقت نیز سوره‌ها را در همه زنگ‌های هفته جاری کرد. برای اجرای فهم قرآن، هم می‌توان براساس سوره‌های پیشنهاد شده برای هر پایه آموزش داد؛ و هم می‌توان با توجه به شرایط و نیاز کلاس، سوره‌ای را انتخاب نمود و همان را تدریس کرد. در اجرای سوره محور فهم قرآن، هدف تربیتی هر سوره متناسب با شرایط سنی دانش‌آموزان از پایه اول تا ششم ذکر شده است و براساس بالا رفتن میزان رشد آنها، هدف سوره نیز ارتقاء می‌یابد و گام به گام بالاتر می‌رود. هر سوره دارای شش هدف تربیتی است که این شش هدف، گام‌های فهم سوره هستند و ضرورت دارد برای رسیدن به غایت مطرح شده در هر پایه، گام‌های قبلی نیز بیان گردد. هر معلم می‌تواند با توجه به میزان رشد دانش‌آموزان، سوره‌ای را انتخاب نماید و متناسب با سطح کلاس، آن را به بچه‌ها انتقال دهد.

مطالب مرتبط: مشاهده فیلم معرفی طرح

00:00
00:00