Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages

انطباق درس هدیه های آسمان با سوره قدر پایه سوم

«انطباق درس قرآن با فهم قرآن»

  1. در درس اول «دست­های خالی» صفحه 8، راجع به ارزش عضوهای مختلف بدن با دانش ­آموزان گفتگو می­کنیم. این موضوع می­تواند موقعیت مناسبی برای مرور مفاهیم سوره قدر باشد.
  2. در درس دوم «غروب یک روز بهاری» صفحه 14، دانش ­آموزان با مفهوم دعا کردن و یکی از زمان­های ارزشمند برای دعا کردن که زمان بارش باران است آشنا می­شوند. بنابراین می­توانیم در این درس مفاهیم سوره قدر را نیز مرور نموده و راجع به سایر زمان­های ارزشمند برای دعا کردن، به دانش­ آموزان بگوییم.
  3. در درس پنجم «روز دهم» صفحه 32، می­توانیم جهت یادآوری سوره قدر راجع به ارزش زمان­های خاصی مانند روز عاشورا با دانش ­آموزان گفتگو کنیم.

Published By
m.golzar

هنوز دیدگاهی منتشر نشده است

× برای درج دیدگاه باید وارد شوید