Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages

فعالیت پیشنهاد کمک

فعالیت پیشنهاد کمک

این فعالیت که در بخش «محتوای آموزشی» فصل «پایه دوم» توضیح داده شده است برای پایه‌های بالاتر نیز مناسب است و امکان انجام این فعالیت با کلاس سومی‌ها نیز وجود دارد.