تدریس سوره نصر خانم خلیفه

تدریس سوره نصر خانم خلیفه

 کلیپی است که خانم خلیفه به تدریس و انتقال مفاهیم سوره نصر برای دانش آموزانشان پرداخته اند.

00:00
00:00