تدریس سوره فلق خانم سیرجانی

تدریس سوره فلق خانم سیرجانی

هدف آموزش سوره فلق درك اينكه وجود مشكلات در زندگی طبيعی است؛كه با هوشياری و حركت می‌توان مشكلات را حل كرد.

 

فایل زیر تدریس سوره فلق بر اساس اهداف تربیتی سوره می باشد.

00:00
00:00
00:00
00:00
00:00
00:00
00:00
00:00