تدریس سوره های پایه اول خانم ربیعی

تدریس سوره های پایه اول خانم ربیعی

برچسب های شعار سوره ها برای تشویق دانش آموزان در کلاس فهم قرآن که توسط خانم ربیعی تهیه شده است.

خانم ربیعی طرحی خلاقانه و هنرمندانه برای صفحه اول دفتر فهم قرآن دانش آموزان طراحی کردند