تدریس سوره فلق خانم منصوری

تدریس سوره فلق خانم منصوری

خانم منصوری برای دانش آموزان پایه اول طرح درس زیر را متناسب با اهداف تربیتی سوره فلق اجرا کردند.