تدریس سوره ضحی خانم سیفی

تدریس سوره ضحی خانم سیفی

خانم سیفی بر اساس اهداف سوره ضحی در هر پایه یک فعالیت را برای بچه ها انجام دادند که در ادامه به صورت صوت ارسال کردند.

00:00
00:00