تدریس سوره انشقاق خانم عزیزی زاده

تدریس سوره انشقاق خانم عزیزی زاده

هدف آموزش سوره انشقاق ميل به انجام كارهاي خوب بيشتر، انجام كارهاي شادي‌آور ماندگار و ميل به خوشحال كردن ديگران می باشد.بر اساس این هدف تربیتی خانم عزیزاده طرح درس خود را ارسال فرمودند.

00:00
00:00