تدریس سوره حمد خانم نصر و خانم مستاجران

تدریس سوره حمد خانم نصر و خانم مستاجران

طرح درس خانم نصر و خانم مستاجران بر اساس اهداف سوره مبارکه حمد به همراه تصاویر و کلیپ های زیبا و جذاب

00:00
00:00
00:00
00:00
00:00
00:00
00:00
00:00
00:00
00:00