تدریس سوره نصر خانم باقرصاد

تدریس سوره نصر خانم باقرصاد

سوره نصر فرزندان ما را اهل یاری دین و افتخار کردن به این یاری میکند.خانم باقرصاد شعار سوره را به همراه طراحی زیبا به دانش آموزان خود منتقل کردند.