تدریس سوره همزه خانم باقرصاد

تدریس سوره همزه خانم باقرصاد

برای آموزش سوره همزه و دوری از عیب جویی و سرزنش، روی مفهوم شکست و پیروزی و طبیعی بودن شکست تمرکز می‌کنیم تا به این واسطه کودکان یاد بگیرند در موقعیت شکست اصلا کسی را سرزنش نکنند؛ نه خود را و نه دیگران را.خانم باقر صاد طرح درس سوره همزه خود را با توجه به هدف تربیتی سوره است را ارسال کردند.