تدریس سوره قریش خانم باقرصاد

تدریس سوره قریش خانم باقرصاد

هدف آموزش سوره قريش درك تمايز قدرت و ارزش جمع نسبت به قدرت و ارزش فرد و افزایش توان انجام کارهای گروهی است. در زیر طرح درس خانم باقرصاد با توجه به این اهداف را مشاهده می کنید.