تدریس سوره فیل خانم باقرصاد

تدریس سوره فیل خانم باقرصاد

هدف آموزش سوره فیل، درک تمایز قدرت خداوند نسبت به غیر خدا و افزایش توان مشاهده قدرت خداوند در پدیده‌ها و رخدادها است. خانم باقرصاد با توجه به اهداف سوره طرح درس خود را ارسال کردند.