تدریس سوره حمد خانم باقرصاد

تدریس سوره حمد خانم باقرصاد

انچه که دانش اموزان از سوره حمد می آموزند:

  1. 1. شکوفایی یا تقویت توان دیدن انواع زیبایی‌ها و خوبی‌ها
  2. 2. شکوفایی یا تقویت توان ابراز داشتن نسبت به زیبایی‌ها و خوبی‌ها
  3. شادمانی، سرور و نشاط به واسطه توجه به زیبایی‌ها

خانم باقرصاد بار نظر گرفتن ای اهداف طرح درس سوره حمد خود را به همراه شعار سوره ارسال فرمودند.