تدریس سوره فلق خانم غلامی

تدریس سوره فلق خانم غلامی

طرح درس سوره مبارکه فلق

پیدا کردن هوشیارانه ؟

فایل 1 : طوطی رو پیدا کن

فایل 2: گرگ رو پیدا کن

فایل 3: خرس رو پیدا کن

فایل 4: قلب رو پیدا کن

فایل 5: گربه رو پیدا کن

فایل 6: پروانه رو پیدا کن

فایل 7 : سگ سفید رو‌ پیدا کن

فایل 8: ما ر رو پیدا کن

فایل 9: عروسک بدون چشم دکمه ای رو پیدا کن

فایل 10: قورباغه رو‌ پیدا کن

فایل 11: تاس رو پیدا کن

فایل 12: پاندا رو پیدا کن

فایل 13: سگ رو پیدا کن

فایل14: کش مو رو‌ پیدا کن