بدون انگشت مگه میشه

صفحه اول > پایه سوم > سوره مبارکه بینه > فعالیت

بدون انگشت مگه میشه

مفاصل انگشتان را با چوب بستنی می بندیم واز بچه ها می خواهیم کارهایی که به تا شدن انگشت نیاز دارد انجام دهند. مثل ناخن گرفتن، بستن دکمه لباس، غذا خوردن . از سوره مبارکه تین یاد گرفتیم که انسان به بهترین و کامل ترین شکل آفریده شده. خداوند برای اینکه راه درست را درزندگی انتخاب کنیم و ماندگار شویم همه چیز را به انسان داده. ما با دیدن ویژگی ها و عجایب خلقت متوجه می شویم که خداوند هر چیزی را به بهترین شکل خود آفریده است و همه چیز برای رشد انسان مهیا است. هماهنگی خارق العاده اعضای بدن انسان هم جزو همین ویژگی ها و عجائب است.