کدام گیاه، کدام بذر

کدام گیاه، کدام بذر

یکی از محورهای فعالیت ها در این سوره توجه دادن کودکان به بذرشناسی و گیاه شناسی است. اینکه بعضی از گیاهان به دلیل قدرتشان در بذردهی تعدادشان زیاد است. یا اینکه بخاطر محدودیت گیاهان در بذردهی خیلی از گیاهان از بین می روند. بذر بعضی از گیاهان هم چسبندگی دارند و ممکن است پرنده ها با پای خود بذر را منتقل کنند و عامل تکثیر گیاه شوند. 

یعنی هر عملی قانونی دارد. بعضی اعمال به بذردهی می رسند. باید ببینیم چه کارهایی قابلیت تکثیر دارند. 

بر این اساس معلم محترم می تواند از دانش آموزان بخواهد، هرکس برای جلسه بعد بذر یک گیاه مثل گندم را با خود به کلاس بیاورد. درکلاس معلم پس از پخش سوره مبارکه اعلی، با دانش آموزان در رابطه با نحوه شکل گیری گندم و مراحل مختلف آن گفتگو  کرده و بحث را به سمت محور سوره سوق دهد.

فعالیت می تواند به اشکال زیر هم اجرا شود:

– معلم تعدادی گیاه همراه با بذر آنها با خود به کلاس ببرد و در رابطه با نحوه تکثیر آنها با دانش آموزان گفتگو کرده و بحث را به سمت محور سوره سوق دهد.

– معلم محترم حتی می تواند تعدادی عکس از بذر گیاهان مختلف و عکس خود گیاهان را با خود به کلاس برده و به این وسیله فعالیت را اجرا کند.

هنوز دیدگاهی منتشر نشده است

× برای درج دیدگاه باید وارد شوید

Published By
Fallah.m

هنوز دیدگاهی منتشر نشده است

× برای درج دیدگاه باید وارد شوید