Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages

تدریس سوره بروج خانم صداقت فر

تدریس سوره بروج خانم صداقت فر

با توجه به اینکه هدف سوره بروج مشاهده خود و درک شاهد بودن خدا است ؛ خانم صداقت فر انشایی را با این موضوع برای دانش آموزانشان در نظر گرفتند و در زیر نمونه هایی از انشای بچه ها را مشاهده می فرمایید.

00:00
00:00
00:00
00:00