تدریس سوره مطففین خانم لشگری

تدریس سوره مطففین خانم لشگری

 دانش آموزان پایه پنجم از سوره مبارکه مطففین رعایت حقوق دیگران و نیکی به آنها را می آموزند. یکی از مباحث مهم در این پایه بحث دوستیابی و رعایت حقوق دوست می باشد. خانم لشگری برای تدریس این سوره دانش آموزانشان را به انجام کارهای نیک و رعایت حقوق دوستی تشویق کردند .

یکی از حقوق دوستی توجه به کسانی است که در مهارت ارتباط با دیگران ضعیف هستند و بر اساس این سوره باید به اینگونه افراد توجه کرد و با انها ارتباط گرفت.خانم لشگری با انجام فعالیت زیر توجه دانش آموزانشان را به این امر جلب کرده اند.

00:00
00:00