پیشنهادی برای شروع

صفحه اول > پایه سوم > سوره مبارکه ضحی

پیشنهادی برای شروع

دانش‌آموزان را به فضایی مانند حیاط مدرسه که بتوانیم یک بازی پرتحرک و پر نشاط داشته باشیم می‌بریم. سپس یک بازی پر تحرک انجام می‌دهیم تا دانش‌آموزان بدوند و تشنه و خسته شوند؛ سپس از ان‌ها می‌پرسیم میخواهید کمی استراحت کنیم و آب بخوریم ؟ برای آن‌ها آب خنک می‌آوریم و در حالی که آب را بینشان پخش می‌کنیم از احساس تشنگی و منفعت آن و  از خستگی و منفعت آن و از نعمت آب و استراحت با آن‌ها گفت و گو می‌کنیم.

خوب دست در اینجا به نعمت بازی و نیاز ما به نشاط و تحرک اشاره ای داشته باشیم.