تدریس سوره حمد و ناس خانم زهره سادات سجادی

تدریس سوره حمد و ناس خانم زهره سادات سجادی

خانم سجادی فعالیتی را برای مرور و تثبیت سوره های حمد و ناس و فلق ارائه کرده اند که هم در کلاس حضوری و هم کلاس مجازی قابل اجرا است.

بعد از چند جلسه کار با سوره های فوق میتوان این فعالیت را با دانش آموزان انجام داد هم مجازی و هم حضوری امکان پذیر هست. از بچه ها میخواهیم تعدادی برگ کاغذ چهار گوش به عنوان فلش کارت درست کنند و روی هر کدام نام سوره ها و مثالی از سوره ها بنویسند یا خودمان میگوییم که چه بنویسند ،به عنوان مثال وقتی فلش کارتهارو برعکس ،طوری که نوشته ها را نبینند میچینند ویکی را به دلخواه برمیدارند و اگر روی آن سوره حمد نوشته شده بود یک نعمت را نام میبرند و اگر آب دادن به گل ها بود سوره ناس را میگویند یا میخوانند و اگر سوره فلق بود یک مشکل همراه با راه حل را میگویند یا اگر مشکل یا چالش بود سوره فلق را نام میبرند و یا تلاوت میکنند و یک راه حل برایش میگویند.