Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages

گزارش پژوهش و ارزیابی علمی طرح فهم قرآن دبستان

گزارش پژوهش و ارزیابی علمی طرح فهم قرآن دبستان

چکیده :

فهم قرآن در دبستان، الگویی آموزشی است که متناسب با ویژگیها و اقتضائات دوره دوم رشد یعنی مقطع دبستان تدوین شده است. این الگو با محور قرار دادن قرآن به عنوان کتاب قوانین و حقایق زندگی که مسلط بر سایر علوم است، به معرفی اصول و روشهای آموزشی میپردازد که به کمک آنها دانش آموزان ضمن فراگیری علوم مختلف (قرآن، فارسی، ریاضی، علوم، هنر ، مطالعات و غیره) در زندگی اهل تفکر شده و میتوانند در امور مختلف «خیرگزین» باشند.

بی شک از آنجایی که مبنا و اصول این طرح مبتنی بر پژوهش ِ های قرآنی بوده و محتوای آن نیز بر خود سوره‌های قرآن استوار است از طرفی زمینه و بستری مناسب جهت جاری شدن حقایق قرآن در زندگی معلمان ، دانش‌آموزان و اولیای آنهاست و از طرفی دیگر گام مهمی در راستای اجرایی شدن سند تحول بنیادین بوده و ان شاءالله محقق کننده اهداف بلند این سند در دست یافتن به حیات طیبه و برقراری جامعه عدل مهدوی می‌باشد.

در این پژوهش پس از معرفی مبانی نظری و الگوی آموزشی فهم قرآن در دبستان به بررسی و تبیین روشها و نتایج اجرای پایلوت طرح ملی فهم قرآن در دبستان در استان خراسان رضوی ، اصفهان و شهر تهران پرداخته شده است.

روش پژوهش، کیفی از نوع توصیفی-تحلیلی است و نمونه گیری، از کل جامعه آماری شرکت کننده‌است.

 نتایج پژوهش نشان میدهد اجرای این طرح در نواحی آموزش و پرورش شهر مشهد و 5 منطقه از شهر تهران با موفقیت خوبی همراه بوده و به نظر میرسد سهولت اجرا و و بررسی کیفی انتقال مفاهیم میتواند زمینه ساز اجرای گسرتده‌تر آن در سراسر کشور باشد.

متن کامل مقاله را میتوانید دریافت و مطالعه کنید: