تدریس سوره ناس خانم رحمنی

تدریس سوره ناس خانم رحمنی

قرائت سوره و بیان پیام آن توسط یکی از دانش آموزان خانم رحمانی

00:00
00:00