تدریس سوره قریش خانم سعیدی

تدریس سوره قریش خانم سعیدی

خانم سعیدی تجربیاتی از اجرای فهم قرآن سوره قریش در پایه سوم را بیان کردند:

 

یک ایلاف دیگه ، همراه با آب بازی 

ناردونه ها ، با همکاری هم چند تا بازی کردند .

اول از یک کاسه آب رو با قاشق برداشتند ، به یار کناری دادند و همینطور دست به دست آب با قاشق حرکت کرد تا برسه به کاسه دیگه .

تمرکز و دقت همراه با سرعت و همکاری از اهداف این بازی بود .

در بازی بعد گل دختر ها به دو گروه تقسیم شدند و هر گروه میبایست با قاشق ، آب روی افراد گروه مقابل می ریخت، فکر کنید آب بازی با قاشق 

یک بازی هیجانی ، به دور از اسراف