Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages

تدریس سوره توحید خانم دوزنده

تدریس سوره توحید خانم دوزنده

بازی را طراحی کردند با موضوع تنوع حیوانات دریایی 

در این فایل اشعاری با پیام سوره توحید در خصوص تنوع در رنگ ها، پرندگان ،حیوانات و میوه ها سرودند.

در این فایل داستانی نوشتند  با مفهوم تنوع در پرندگان که پیام سوره توحید است .