تمایز قدرت خدا و غیر خدا

تمایز قدرت خدا و غیر خدا

 

 توجه به طبیعت و بعضی موجودات ویژه مثل زنبور درک بهتری از قدرت خداوند و ناتوانی دیگر موجودات به ما می دهد. تلفیق درس نقاشی و قرآن

خانم سیفی-دبستان نورا- شهر تهران- منطقه5

 

هنوز دیدگاهی منتشر نشده است

× برای درج دیدگاه باید وارد شوید

Published By
Fallah.m

هنوز دیدگاهی منتشر نشده است

× برای درج دیدگاه باید وارد شوید