بازی فایده‌رسان فایده برسان

صفحه اول > پایه پنجم > سوره مبارکه مطففین>فعالیت

بازی فایده‌رسان فایده برسان

دو سوم دانش‌آموزان کلاس را در یک گروه قرار می‌دهیم و یک سوم آن‌ها را در گروهی دیگر.

سپس برای هر نفر از اعضای گروه بزرگ تر نقش یک ناتوانی مثل نابینا‌، دست شکسته، پای شکسته، مداد بدون نوک، انگشت زخم و…. تعریف کنیم سپس از هرکدام از آن‌ها بخواهیم کاری انجام دهند مثلا فرد نابینا سوزن نخ کند ، فرد دست شکسته وسیله ای را بلند کند، فرد پا شکسته راه برود، فردی که مدادش نوک ندارد مطلب مهمی بنویسد و طالب تراش باشد، فردی که دستش زخم شده چسب زخم طلب کند و….

با شمارش ما بازی شروع می‌شود.

هر کدام از بچه های گروه اول با گفتن عبارت فایده رسون فایده رسون فایده برسون فایده برسون کمک بخواهد و دانش‌آموزان گروه دیگر که تعدادسان کمتر هست به کمک دوستانشان بروند.

خوب است ابزار کمکی مانند تراش و چسب زخم و… روی میز معلم موجود باشد و فقط فایده رسان ها اجازه دست زدن داشته باشند.