دوستی با بابای مدرسه

صفحه اول > پایه پنجم > سوره مبارکه مطففین>فعالیت

دوستی با بابای مدرسه

یک روزی که بابای مدرسه کمی خسته است.،دانش‌آموزان را به حیاط مدرسه ببریم و از آن‌ها بخواهیم به ما کمک کنند برای دوستی با بابای مدرسه و توجه کردن به خستگی او حیاط را تمیز کنیم.