ترتیل سوره مبارکه نازعات

ترتیل سوره مبارکه نازعات

استاد آقای شهریار پرهیزگار
استاد آقای مشاری راشد العفاسی
استاد آقای سعد الغامدی
قاری نوجوان یوسف کالو

هنوز دیدگاهی منتشر نشده است

× برای درج دیدگاه باید وارد شوید

Published By
fahmdabestanasli

هنوز دیدگاهی منتشر نشده است

× برای درج دیدگاه باید وارد شوید