Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages

داستان و نمایش

داستان و نمایش

در پایه چهارم، داستان می‌تواند برای آموزش مفهوم سوره ناس مفید و مؤثر باشد. اولویت با خواندن داستان است؛ یعنی اینکه داستان را از رو بخوانیم. تعریف کردن داستان یعنی قصه‌گویی و نیز اجرای نمایش، در اولویت بعد قرار دارند. سه داستان زیر در ارتباط با کندی و عواملی است که سبب تاخیر در امور می‌شود.

Published By
m.golzar

هنوز دیدگاهی منتشر نشده است

× برای درج دیدگاه باید وارد شوید